Pidato Bahasa Jawa

Memberikan pidato dalam bahasa Jawa kerap menjadi hal sulit untuk sebagian banyak orang, terlebih lagi apabila bahasa sehari – hari yang dipakai bukanlah merupakan bahasa daerah.

Sebetulnya, kosakata bahasa Jawa ini memiliki ragam variasi yang sangat banyak, dimana penerapannya juga turut disesuaikan dengan objek yang sedang diajak bicara.

Jika kalian mengajak bicara teman sebaya, maka kalian dapat memakai bahasa ngoko sebab dinilai lebih bersahabat.

Tetapi apabila kalian sedang berbicara dengan orang yang lebih tua, maka kalian tidak boleh memakai bahasa sopan karena hal tersebut tidak sopan, sehingga kalian harus memakai bahasa krama halus / krama inggil.

Pada umumnya, orang tua yang berbicara terhadap satu sama lain juga memakai bahasa krama sebagai bentuk saling menghormati.

Pengertian Pidato

pidato bahasa jawa tengah

Teks pidato merupakan suatu wujud komunikasi satu arah guna mengungkapkan sebuah gagasan pokok terkait beberapa hal pada orang lain dengan tujuan mengajak orang lain agar melakukan apa yang disampaikan.

Seseorang yang menyampaikan suatu pidato disebut orator.

Suatu pidato yang baik harus dapat memberikan kesan positif terhadap para pendengarnya.

Dalam berpidato, seseorang juga dituntut untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, yang mana hal tersebut sangat bagus untuk mencapai jenjang karir yang lebih baik di masa yang akan datang.

Tujuan Pidato

pidato bahasa jawa krama

Adapun beberapa tujuan melakukan pidato, diantaranya yaitu:

  • Memberikan kesan positif supaya orang lain senang dengan apa yang disampaikan dan semakin membuat orang lain mudah untuk memahami isi pidato.
  • Memberikan pemahaman dan informasi terhadap orang lain yang mendengarkan pidato.
  • Mempengaruhi si pendengar pidato supaya mengerjakan apa yang disampaikan.

Metode Berpidato

speech

Berikut ada beberapa macam cara atau metode untuk menyampaikan suatu pidato, antara lain:

1. Metode menghafal

Metode pidato dengan cara menghafalkan teks pidato yang sudah disiapkan sebelumnya.

2. Metode spontanitas

Metode pidato yang dikerjakan dengan cara spontan atau tanpa persiapan terlebih dahulu sebelumnya.

3. Metode Ekstemporan

Metode penyampaian pidato dengan cara memberikan jabaran poin – poin penting dari tema yang akan disampaikan, sehingga di dalam penyampaiannya, orator tak perlu untuk membuat teks pidato secara utuh.

4. Metode Naskah

Metode penyampaian pidato dengan cara membaca naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya.

Jenis – Jenis Pidato

pidato bahasa jawa tentang pendidikan

Berikut adalah beberapa jenis pidato, antara lain:

1. Pidato Pembukaan

Pidato pembukaan pada umumnya disampaikan dengan cara singkat oleh pembawa acara atau MC.

2. Pidato Sambutan

Pidato sambutan merupakan salah satu jenis pidato yang dapat disampaikan oleh siapa saja pada sebuah acara dengan waktu yang terbatas.

3. Pidato Pengarahan

Pidato pengarahan isinya berupa pengarahan yang ditujukan untuk orang lain di dalam sebuah pertemuan penting.

4. Pidato Laporan

Suatu pidato yang isinya berupa suatu penyampaian laporan aktivitas atau tugas tertentu.

5. Pidato Peresmian

Merupakan jenis pidato yang dikerjakan oleh orang yang sangat berpengaruh maupun orang penting pada saat meresmikan sebuah acara maupun kegiatan tertentu.

Kerangka Susunan Pidato

pidato tentang corona

Untuk membuat suatu pidato, maka terdapat susunan kerangka yang harus kalian perhatian, seperti:

  1. Diawali dengan adanya pembukaan seperti salam pembuka.
  2. Pendahuluan yang isinya menjadi pengantar dari isi pidato itu sendiri yang nanti akan disampaikan.
  3. Isi teks pidato berwujud tujuan, maksud, sasaran, rencana, langkah – langkah dan yang lainnya.

Contoh Pidato Bahasa Jawa

Untuk lebih memahami uraian di atas, berikut kami berikan beberapa contoh pidato bahasa Jawa yang dapat kalian jadikan sebagai referensi, antara lain:

1. Pidato Bahasa Jawa Krama

Berikut adalah contoh pidato bahasa Jawa Krama dengan tema kemerdekaan:

Assalamuala’ikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ingkang kinurmatan Bapak RT 01 RW 07. Bapak – bapak lan ibu – ibu ingkang minulya saha para murid wedok ingkang kula tresnani lan kulo banggakan.

Langkung sepindah sumonggo mari kita panjatkan puja lan puji syukur maha agung lan sampun paring kasehatan marang kita sedoyo saengga kita saget makempal ning acara punika tanpo alangan pinunggalanipun. Salajengipun kula aturaken sugeng rawuh malam tirakatan indonesia kaping 65.

Bapak ibu lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati. Kita sedaya kados sampun mangertosi sesarengan bilih rikala tanggal 17 agustus 1945 Indonesia mbiyawaraaken kamardikan.

Para pemimpin bangsa kita punika juga sampun kasil maosaken teks proklamasi.

Bapak – ibu ingkang minulya, panjenengan sedaya kasamaraning menika yaiku saperlu tirakatan. Lan sesarengan nyenyuwun marang gusti allah supados nagari Indonesia selajengipun langkung sae tinimbang sakderengipun merdeka.

Bapak – ibu sumangga kamardikan menika isi campuran lan watak nasionalisme kita ketandur ing manah.

Cekap semanten ingkang kula saget aturaken. Wonten kalepatanipun kulo nyuwun agunging pangapunten.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pidato bahasa jawa krama versi docx / pdf:

2. Pidato Bahasa Jawa tentang Pendidikan

Assalamuala’ikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sedoya pinarak ingkang bapak ibu lan secara sedaya ingkang kinurmatan. Ten dalem dinten ingkang lan iki monggo sedoyo sareng – sareng ngaturaken raos syukur dhumateng gusti Allah SWT ingkang maha agung yen sampun maringi nikmat lan rahmat sahinggo kito sedoyo wekdal punika saget kempal teng mriki panggenan kaperlu ngengeti pendidikan nasional.

Sanget perlu kito sedoyo sumerapi pemerintah bangsa Indonesia lan ing kitabipun undang – undang dasar 1945 sampun wonten program pajak belajar kangge sedoyo wargo milahi umur pitung tahun. Uga meniko kito sumerep ing dalem agami kita islam ingkang sados lami ngantos pinten pinten 4 meniko.

Wekdal nabi tasih gesang nempel wonten program utawi perintah wajib belajar kagem umatipun. Perkara niku dipa sepatu seluruh umat beliau sampun dados umat ingkang nggadahi ilmu pengetahuan di sepatu mobilio ingkang apa kang sedya. Mboten dados umat ingkang bodoh. Menika uga kado pengendakane nabi dalem riwayat ibnu abdil barr.

Golek ilmu niku senajan ing negeri cina. Samen terne golek ilmu menika lampu di wajibno ingatasi saben – saben umat islam. Lan sak meter malaikat bakal merendah sayap kangge para umat ingkang golek ilmu sebab arti marang penggawean iku.

Sedoyo hadirin ingkang kinurmatan. Lan kelawan ngengeti dinten pendidikan nasional punika, monggo kito sedaya kula lan panjenengan ningkataken malih anggenipun kito pados ilmu. Nopo niku arupi ilmu agami menawi ilmu pengetahuan. Ilmu ingkang wonten hubunganipun kaliyan gesang ing dunyo kemawon lan wonten ilmu ingkang kaliyan akhirat.

Cukup sementen ingkang saged kula aturaken, mbok bilih enten kalepatan kula nyuwun agunging pangapura.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

3. Pidato Bahasa Jawa tentang Covid-19

Berikut adalah isi lengkap pidato tentang virus corona yang disampaikan oleh Sri Sultan HB X pada acara Sapa aruh warga DIY, antara lain:

Assalamuala’ikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mugi Gusti Allah tansah paring berkah tumraping kita sadaya,
Para warga Ngayogyakarta, uga anak – anakku kang lagi sinau ing omah,
para sedulur kabeh wae,

Ingsun, Hamengku Buwono, ing dina kang kebak was-was lan tidha – tidha iki, nyuwun para warga sami ndedonga konjuk ing ngarsaning Gusti Allah, mugi kita saged enggal kaparingan pepadhang. Ing tanggap darurat awit saka sumebaring virus corona iki, kudu diadhepi kanthi sabar-tawakal, tulus-ikhlas, pasrah lahir – batin, lan kairing ikhtiyar kang tanpa kendhat. Semono uga, kita, kang kajibah ngesuhi para kawula. “Wong sabar rejekine jembar, Ngalah urip luwih berkah”.

Beda karo prastawa lindhu gedhe taun 2006 kang kasat-mata. Saiki, kang aran virus corona iku yen lumebu ing badan kita ora bisa karasa lan tekane uga ora kanyana – nyana. Kita kabeh kudu bisa njaga sehat, laku prihatin, lan uga wajib ngecakake aturan baku saka sumber resmi pamarentah kang wis diumumke ing masyarakat. “Gusti paring dalan kanggo sapa wae gelem ndalan”.

Mula pamundhutku, sing padha eling lan waspada. Eling marang Kang Gawe Agesang kanthi “lampah” ratri, zikir wengi, nyuwun pangaksami lan pangayomane Gusti. Waspada kanthi reresik diri lan lingkungane dewe-dewe. Nek krasa kurang sehat kudu ngerti lan narimo yen wajib “mengisolasi diri” pribadi sajrone 14 dina. Jaga pribadi. Jaga keluwarga. Jaga paseduluran. Jaga masyarakat. Kanthi jaga, rada ngadohi kumpul-kumpul bebarengan yen pancen ora wigati tenan. Bisa uga kita rumangsa sehat, ning ora ana kang bisa mesthekake yen kita bener sehat. Malah bisa uga nggawa bibit lelara. “Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan”. Pamundhutku mung saklimah: “Sing ngati – ati!”

Mung kita bisa atur pangajab nyuwun kalis ing bebaya lan tulak-sarik, lan uga bisaa tinebihna saka memala kang luwih gede sanggane tumraping kita manungsa.

Pamujiku: “Sehat, sehat, sehat!”. Mugi Gusti Allah ngijabahi. Rahayu kang pinanggih. Aamiin.

Nuwun. Wassalamualaikum wr. wb.

KARATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT,
Senin Pon, 23 Maret 2020, 28 Rejeb taun Wawu 1953

HAMENGKU BUWONO

4. Pidato Bahasa Jawa tentang Perpisahan

Assalamuala’ikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Nuwun igkat Bapak utawi Ibu kepala sekolah lan kula hormati, undangan Bapak utawi Ibu guru lan karyawan ingkang kinurmatan. Dalan ing keran turunan rencang ingkang kula tresnani lan kulo banggaaken. Monggo kito panjataken dalemipun gusti Allah SWT ingkang maha agung. Awit ing wekdal menika kita taksih diparingi pinaringan sehat sahinggo ing dalem punika kita masih sados makempal ing keadaan sehat wal afiat.

Kula minangka wakil saking kelas 6 agungin panuwun tanpa umpami kagem bapak lan uga ibu guru sedaya. Bakti Jaya katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula lan sedoyo konco – konco saengga saged ngrampungaken kewajiban wonten ing pawitan menika.

Kula lan sedoyo konco – konco naming saged memuji, supados sedoyo amal lan uga kesaenan bapak serta ibu guru pikantuk pinwales saking gusti Allah SWT ingkang maha kuasa. Saha tansah pinaringan kasarasan kawilujengan lan ketentreman saengga dados nggulawentah dhateng adhik – adhik sedaya.

Mboten kasupen kulo lan konco – konco sedoyo kula nyuwun pangapunten. Dalam menikah pernah asring kagem Bapak – Ibu guru saiki bapak ibu guru duka lan kuciwa. Alat saking atur saha solah bawa kulo sakanca ingkang mboten mranani panggalih panjenengan Bapak lan Ibu guru sedaya.

Dumateng bapak utawi ibu guru lan adi – adi sedaya, satunggal malih kulo ndedonga kagem gusti ingkang sampun paringana rahmat lan barokahing gusti allah.

Wasana cekap semanten ingkang saget kulo aturaken menawi kathah kalepatan kulo nyuwun pangapunten.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pidato bahasa jawa tentang perpisahan versi docx / pdf:

5. Pidato Bahasa Jawa Singkat tentang Kebersihan

Assalamuala’ikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dhumateng Bapak Kepala Sekolah

Dhumateng Bapak lan Ibu Guru

Lan dhumateng rencang sedoyo ingkang kawula tresnani

Hadirin ingkang kulo tresnani

Monggo kita sedoyo sesarengan njunjungake puja nan puji syukur dumatheng Gusti allah SWT amargi sampun maringi berkah serta karunia. Saengga kita sedoyo saged makempal sesarengan ingkang dalam keadaan sehat wal afiat.

Hadirin ingkang kawulo tresnani

Kaping pisan ingkang kita sedoyo perlu sadari lingkungan kuwi panggenan kangge kita sedoyo nggantungaken urip ing dunnya, umat manungsa. Amargi meniko kita sedoyo kudu saged njaga lingkungan sae – sae supados bumi saged ngasilaken keuntungan kangge kita sedoyo sanes kerugian menawi bencana kangge kita sedoyo.

Hadirin lan ingkang kawula tresnani

Salah sawijining cara lingkungan mboten maringi bencanan kangge kita yakuwi amargi kita sedoyo saged njaga kebersihan lingkungan. Tegesipun kebersihan lingkungan ingkang salerese kuwi lingkungan kang layak kanggge dipanggoni manungsa nan kesehatan manungsa saged terjaga amarginipun menika kita sedaya kudu njaga kebersihan lingkungan supados saged nyiptakaken urip ingkang layang nan sejahtera.

Hadirin ingkang kulo tresnani

Njaga kebersihan lingkungan yakui cara kang becik kangge nyegah penyakit – penyakit ingkang menehi ing musim udan kayak saniki. Njaga kebersihan lingkungan sados diwiwiti saking ngresiki sekolah utama umah ing tresnani, SMA Negeri 1 Puncak Jaya menawi sekolah kita resik tiang sanesipun mboten sungkan kangge nyontoh kabiasaan becik kita sedoyo. Kangge ngresiki sekolah kita saiki. Dampak positif yaiku kagiatan belajar mengajar supados nyaman amargi lingkungane resik.

Cekap sementen ingkang saged kawula aturaken, mbok bilih enten klenta – klentunipun kawula nyuwun pangampunten.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pidato bahasa jawa tentang kebersihan versi docx / pdf:

6. Pidato Bahasa Jawa tentang Kesehatan

Assalamuala’ikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah saha Bapak lan Ibu guru. Para staff TU, dwija, pangarsa ingkang kulo hormati. Sesepuh nan pinisepuh ingkang kula urmati ugi. Saha adhik – adhik siswa SMA Negeri 1 Banjarnagera ingkang kula tresnani lan kula banggaaken.

Namung sakderengipun, ingkang rumiyin mari sumonggo tansah ngunjukaken puji lan syukur wonten ngarsaning Gusti Allah SWT. Gusti ingkang Maha Agung. Injih awit panjenengan dalasan kawula tasih pinaringaken kempal manunggal ing mriki wonten ing adicara “Wigatinipun Njagi Kasarasan Waja kangge Remaja” kanthi pinaringan kasarasan saha kawilujengan, Aamiin.

Para rawuh lan ingkang kinurmatan. Kulo selaku Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, kawula jumeneng teng mriki badhe ngaturaken pinten – pinten bab wonten gandheng cenengipun kalih wigatinipun njagikasarasan waja kagem remaja khususipun. Njagi kasarasan waja punika wigati sanget. Kenging nopo? Amargi ndadosaken tiyang saged anggadaih ambakan ingkang seger, eseman ingkang sae uga waja ingkang bersih nan putih. Mboten sekeca bilih wonten remaja ingkang anggadaih waja ingkang kuning, ugi ngantos sami tanggal. Lelabuhanipun tiyang ingkang sepah kaliyan guru kangge remaja inggih punika kagem motivator nan maringi informasi babagan ngrawat waja ingkang sae. Sedoyo remaja putra nan putri piyambak ingkang mandegani kagem njagi nan ngrawat waja.

Setunggaling tiyang diwastani sehat ingkang kagungan waja lan tutuk menawa sehat. Amargi kangge waja ingkang mboten sehat saged ndamel penyakit sanesipun. Riskesdas 2007 nglaporaken 75% masyakarat Indonesia nglampaih kenging karies waja.

Adhik – adhik ingkang kawula tresnani,

Wonten pinten – pinten bab ingkang sederhana ingkang saged adhik – adhik lampaih piyambak dados ngrawat waja. Ingkang utami sami nyikat waja kaping kalih sedinten. Nyikat waja nangge odol ingkang ngandung flouride lan mboten wonten kandungan deterjen. Kapan wekdal ingkang tepat kagem nyikat waja? Saksampune maem ingkang pokok nan ajeng mapan sare.

Adhik – adhik ingkang kawula tresnani,

Kulo yakin adhik – adhik siswa SMA Negeri 1 Banjarnegara mboten wonten ingkang ngrokok, aja nganti! Amargi ugi saged ngotorake waja lan saged ndamel kanker. Aja kaluwihen ngonsumsi alkohol, panganan ingkang kathah gulanipun, panganan sing ngangge glepung, kopi nan teh. Amargi panganan lan nginuman saniku ingkang adhik -adhik konsumsi saged ndamel risaking waja. Ngonsumsi buah ugi sayur ingkang saged mbersihake waja, kaya wortel, apel, ugi seledri. Jaganen kasarasan waja kita sedaya.

Adhik – adhik, pisan malih kawula tegasaken, ampun nyepelekake babagan keresikan waja lan tutuk! Adhik – adhik supados mriksakake waja ingkang rutin, saben enem wulan sepisan. Kasarasannipun waja iku wigati sanget. Aja dilalekake! Lewih apik nyegah daripada ngobati.

Kawula kinten naming mekaten ingkang saget kawula aturaken mugi – mugi sanget ndadosaken pepenget tumrap kita sedoyo lan ambok bilih agen kula matur katah kekuranganipun, kula nyuwun agunging pangapunten, ingkang mboten mranani ing panggalih. Ing lebet badan ingkang saras enten jiwa ingkang kiyat.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

7. Pidato Bahasa Jawa tentang Narkoba

Berikut kami berikan dalam bentuk docx:

8. Pidato Bahasa Jawa tentang Sumpah Pemuda

Berikut kami berikan dalam bentuk docx:

9. Pidato Bahasa Jawa tentang Maulid Nabi

Berikut kami berikan dalam bentuk docx:

10. Pidato Bahasa Jawa tentang Hari Kartini

Berikut kami berikan dalam bentuk docx:

Photo of author

Tiyas

Pembelajar yang ingin bermanfaat untuk orang banyak

Tinggalkan komentar